Menu

Vedtægter

 

1. NAVN

Foreningens navn er NUGF Viborg.

 

2. HJEMSTED

Foreningens har hjemsted i Viborg Kommune.

 

3. FORMÅL

Foreningens mål er at fremme det frie folkelige ungdomsarbejde. Dette søges opnået ved idræt og sammenkomster foreningens medlemmer imellem.

 

4. ANDRE FORENINGER

Foreningen er tilsluttet Viborg Sport, DGI, DHF, VOBU og DBU.

 

5. MEDLEMSKAB

Medlemskab af foreningen kan tegnes af enhver person der underkaster sig foreningens formål. Medlemmerne har endvidere pligt til at følge vedtægterne for de sammenslutninger, som foreningen er medlem af jfr. pkt 4.

 

6. ORGANISATION

Foreningens organisation består af:

· Generalforsamling
· Bestyrelsen
· Udvalg

 

7. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens overordnede myndighed. På generalforsamlingen har hvert af foreningens medlemmer én stemme. Stemmeretten kan udnyttes af alle der er fyldt 16 år, mens medlemmer under 16 år repræsenteres af medlemmets forældre. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt et medlem fremsætter ønske herom, sker afstemning skriftligt.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Evt. valg af revisor og suppleant

7. Fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt.

Ordinære generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved opslag i de af foreningen benyttede haller. Bestyrelsen kan endvidere vælge at indkalde ved e-mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Herudover indkaldes ved annoncering på klubbens hjemmeside http://nugf.dk mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres bortset fra vedtægtsændringer ved simpelt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsens medlemmer finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse til afholdelse indenfor 3 uger herefter.

 

8. BESTYRELSEN

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af foreningen og
tilsyn med foreningens daglige ledelse.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år samt forældre til medlemmer der endnu ikke er
fyldt 18 år.

Bestyrelsen består af 7 - 8 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Der vælges 4 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en økonomiansvarlig, en sportslig ansvarlig og en
ansvarlig for klubhuset.

Bestyrelsen udpeger en kampfordeler, indendørsansvarlig, ansvarlig for pigefodbold samt en
medlemsansvarlig, der vælges for 1 år ad gangen. Såfremt de udpegede personer ikke er en del af
bestyrelsen, har de ret til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen skal:
- Udstikke rammer og retningslinjer for foreningen.
- Godkende mål og aktivitetsplaner for foreningen.
- Varetage den samlede kontrol af foreningen på generalforsamlingens vegne.
- Indstille årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og afholder møder efter behov, dog minimum hver 3.
måned.

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt
formanden eller næstformanden.

Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær
næstformandens stemme udslagsgivende.

9. UDVALG

Bestyrelsen er forpligtiget til at nedsætte udvalg i henhold til klubbens aktiviteter. I alle udvalg føres mødeprotokol.

 

10. KONTINGENT

Foreningens formue tilvejebringes via enkeltstående bidrag til foreningen og via medlemskontingent.

Bestyrelsen forestår kontingentfastsættelse.

Ved optagelse af nye medlemmer i første halvdel af regnskabsåret betales fuldt årskontingent. Ved optagelse i anden halvdel af regnskabsåret betales halvt årskontingent i indmeldelsesåret.

 

11. UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.

 

12. EKSKLUSION

Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål. I tilfælde af eksklusion er årskontingentet tabt.

Eksklusion kan af det ekskluderede medlem kræves prøvet på den førstkommende generalforsamling. Endelig godkendelse af eksklusion kræver i sådanne tilfælde mindst 2/3 majoritet af samtlige tilstedeværende medlemmer.

 

13. REGNSKAB

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af kassereren, revisoren samt bestyrelsesformanden.

Eventuelt overskud skal anvendes til fremme af foreningens formål.

 

14. PROKURA

Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Dog kræver dokumenter vedrørende køb, salg samt pantsætning af fast ejendom underskrift fra den samlede bestyrelse.

 

15. REVISION

Generalforsamlingen vælger for 2 år af gangen en revisor samt revisorsuppleant.

 

16. HÆFTELSE

Medlemmer har ingen andel i foreningens formue eller eventuelt overskud, der alene tilfalder foreningen. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld, men alene med kontingentbetalingen.

 

17. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis forslag herom er optaget på dagsordenen for generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling.

Til beslutning om ændring i nærværende vedtægter eller eventuel ophævelse af foreningen kræves mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer. Opnås på generalforsamlingen ikke 2/3 majoritet for en vedtægtsændring, kan bestyrelsen - senest 4 uger efter - sætte spørgsmålet om ændring i vedtægterne eller foreningens ophævelse til skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer. Vedtagelse kan da ske med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

18. OPLØSNING

Ved ophør af foreningen overgår foreningens aktiver til andet tilsvarende formål eller et nærtbeslægtet formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

Vedtaget på generalforsamling 27. Februar 2020

Luk