Menu

22-02-2018 Referat

Referat fra generalforsamling I NUGF Viborg

Torsdag d. 22 februar 2018 kl. 19.00

Dagsordenen er i flg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
Finn Bangsgaard blev valgt som dirigent.

2. NUGF’s virksomhed i det forløbne år.
Frans Skovholm gennemgik det forgangene år. Formandsberetningen ligger på hjemmesiden.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2017.
Anders Hauge fremlagde regnskabet fra 2017, som efterfølgende blev godkendt.

4. Køb af klubhus af Kommunen for kr. 1,00.
Det blev enstemmigt vedtaget, at klubben køber klubhuset af kommunen for kr. 1,00.

5. Vedtagelse af nye vedtægter (vedlagt med markeret ændringer)
Bestyrelsen gennemgik forslag til ændringer af vedtægterne, som blev enstemmigt vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke kommet forslag ind til behandling.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Frans Skovholm, Lars Kristensen, Per Juel og Anders Hauge, som alle blev genvalgt til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter.
Som følge af ændringerne af vedtægterne, udgår suppleanterne.

9. Fastsættelse af kontingent.
Det blev vedtaget, at fastholde det nuværende kontingent niveau. Under punktet var der en principiel drøftelse, om kontingentet bør hæves. Bestyrelsen vil kigge nærmere på dette i det kommende år.

10. Kåring af årets NUGF´er.
Med følgende begrundelse blev Lars Rass Kristensen og Preben Søndergaard valgt som årets NUGF´er:
NUGF Viborgs bestyrelse har valgt Lasse Rass Kristensen og Preben Søndergaard som årets NUGF’ere. Preben Søndergaard har været træner for årgangen siden årgangen startede for mere end 10 år siden. Da sønnen Mads drog videre til FK Viborg tog Preben en kort pause fra trænergerningen, men kom hurtigt til at savne arbejdet og miljøet omkring 2002 årgangen. Lasse har været med ligeså længe, først som aktiv forældre og de seneste fire år som ”cheftræner” for årgangene. På bedste vis har Preben og Lasse udlevet NUGF’s værdierne før de overhovedet blev sat på skrift. Der er plads til alle uanset niveau – årgang 2003 blev indlemmet for 2 år siden og med tilgang det seneste år er truppen på 30 spillere inkl. 6 FK Viborg spillere. U16 spiller i foråret i Liga 2 og derudover er et hold tilmeldt i C-rækken. Preben og Lasse deltager ikke kun nærværende med udviklende træning, de står på sidelinjen ved stort set alle kampe og stævne. Deres initiativ til sociale arrangementer, overnatningsstævner bidrager i den grad også til Glæde og Fællesskab.

11. Eventuelt.
Der blev fremlagt et oplæg udarbejdet af EXPO Partner på, hvordan klubhuset fremover kan indrettes. Det var nogle spændende og flotte ideer, som blev taget rigtig godt imod på generalforsamlingen.