Menu

29-02-2016 Referat

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. NUGF’s virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2015.
 4. Behandling af indkomne forslag . 
  Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamlingen, skal være formanden  i hænde senest 14 dage
  før generalforsamlingen.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Per Juel og Anders Hauge. Begge modtager genvalg
 6.  Der er yderligere plads til mindst 2 bestyrelsesmedlem..Specielt mangler vi repræsentanter for de yngste årgange.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Status på projektet nye omklædningsrum.
 10. Kåring af årets NUGF´er.
 11. Eventuelt. 

 

Referat:

1) Frans Skovholm blev valgt som dirigent

2) Erik beskrev det forgangne år 2015 ud fra bilaget her

3) Anders fremlagde regnskab for 2015. Regnskabet blev godkendt og kan ses her og her

4) Ingen indkomne forslag

5) Per Juel og Anders Hauge blev genvalgt.

6) Flg. nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Frans Skovholm, Anders Balle Rasmussen og Lars kristensen

7) Ingen suppleanter blev valgt

8) Kontingentsatser blev vedtaget uændret.

9) Evan redegjorde for foreløbig status omkring nye omklædningsrum. Det tegner meget lovende.

10) Anja Langhoff blev kåret som årets NUGF' er 2015.

11) Intet