Menu

22-02-2017 Dagsorden

Du og/eller dine forældre inviteres hermed til NUGF Viborgs årlige generalforsamling 

Onsdag d. 22 februar 2017 kl. 19.00 
i klubhuset H.C. Andersensvej 5  (bag Nordre Skole)

Bestyrelsen vil gerne opfordre forældre og medlemmer til at møde op.
Vi har brug for menige bestyrelsesmedlemmer.

 

Dagsordenen er i flg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. NUGF’s virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2016.
 4. Behandling af indkomne forslag. 
  Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamlingen, skal være formanden  i hænde senest 14 dage
  før generalforsamlingen.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Erik Ejlersen. Erik modtager genvalg til bestyrelsen.
 6. Der er yderligere plads til mindst 2 bestyrelsesmedlem. Specielt mangler vi repræsentanter for de yngste årgange.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Status på projektet nye omklædningsrum.
 10. Kåring af årets NUGF´er.
 11. Eventuelt. 

 

Stemmeberettigede til valget er alle aktive medlemmer over 16 år,
samt forældre til medlemmer under 16 år.

Klubben vil være vært med en kop kaffe og tilbehør.  
       

V.h. Bestyrelsen i NUGF  

MØD OP OG STØT KLUBBEN!
Få medindflydelse !