Menu

15-01-2018 Referat

Referat - Bestyrelsesmøde i NUGF

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i NUGF Viborg den 15. januar 2018 kl. 19.00. På mødet deltog Erik, Lars, Per, Evan, Anders og Frans. Peder havde meldt afbud.

1. Valg af referent
Frans blev valgt som referent.

2. Økonomistatus fra kassereren – Anders
- Det ser rigtig fornuftigt ud med den samlede økonomi
- Alle hold har en fået konto i Jyske Bank
- Jakker og træningssæt: Det blev en succes ifht. sponsorer mv.

3. Nyt fra kampfordeler – Erik
- Erik bruger meget tid på booking pga. det nye system
- FK Viborg har booket en del
- Vi skal have en vikar for Erik fra den 14. februar til den 1. marts, da Erik skal ud og rejse
- U 13 bliver tilmeldt i U 14 laveste række, hvis Erik ikke hører andet

4. Nyt fra Sportschef – Peder
Peder havde fremsendt nedenstående redegørelse, hvor bestyrelsens bemærkninger er skrevet med kursiv:

1. DGI/NUGF Viborg Fodboldskole 26.-28. marts 2018
- 12 NUGF medlemmer har søgt om at blive fodboldskoletræner
- 2/3 af ansøgerne er 02'ere, den sidste 1/3 er 03'ere
- U9-U12 modtager i denne uge invitation til fodboldskolen
- Efter 14 dage udbydes fodboldskolen til medlemmer udenfor NUGF
- Fodboldskolen har plads til max 60 deltagere og afvikles tre dage i tidsrummet fra 9-15
- Fodboldskolen inkluderer forplejning
- Fodboldskole assistenter (ansøgerne) honoreres med kr. 500,-
- Fodboldskoleleder (voksen) honoreres med kr. 1.500,-
- logistik - det skal overvejes, om der er plads mht spisning, om vi kan være i klubhuset.
- Rigtig godt arrangement og god ”branding” af klubben

Next step:
- Tilbagemelding til ansøgerne med varslingen af et formøde
- Invitation sendes ud til medlemmerne på U9-U12
- 14 dage efter publiceres fodboldskolen via DGI Fodbold, NUGF Viborg m.m.
- Rekruttering af fodboldskoleleder (jeg påtænker at holde fri før påske og kan være et emne)
- Rekruttering af servicepersonale (mad) - det kunne være en gruppe bedsteforældre

Min indstilling:
Jf. budgettet på fodboldskolen cirkler bundlinjen omkring "0". Dog er der i budgettet kalkuleret med kun 8 assistenter. Jeg mener dog, at vi skal tilbyde alle ansø- gerne en rolle som assistent inkl. honorering, da det kan være en vejviser for potentielle ungtrænere i NUGF Viborg.
- Bestyrelsen støtter op om arrangementet
Jeg skal nok løbe med alle bolde ovenfor og holder Jer løbende orienteret om fremdriften.

2. Årgang 2002 på efterskole
Så vidt jeg ved, har størstedelen af vores aktuelle årgange 2002 (U16) planer om at tage på efterskole til sommer. Via mit job har jeg adgang til relevante vejledninger til, hvordan vi kan fastholde årgangens interesse for fodbold - herunder et fremtidigt engagement i NUGF Viborg.

Jeg vil snarest tage kontakt til årgangen med henblik på at sætte nogle initiativer i gang. Initiativer, som dels retter sig mod at bevare kontakten, men spillerne er på efterskole, dels retter sig mod, at vi forbereder klubben på at etablere et kvalificeret tilbud, som gør det attraktivt at vende tilbage til NUGF Viborg efter endt efterskoleophold.
- Der er forældremøde på torsdag - Evan drøfter næste skridt med Peder

3. Genopstart af årgang 2003
Der gøres fra spiller og forældreside i øjeblikket en indsats på at genstarte årgang 2003 i NUGF Viborg. Pt. synes der at være interesse fra 15 spillere født i 2003 + Søren Emil (02'er/8.a). Steffen Andersen (Gustav Klith)og Kenneth Henriksen (Julius Ulriksen) er involveret i processen og overvejer at gå ind på årgangen - og hvor Gustavs storebror, Christian, gerne vil kobles på som træner.

Her og nu træner drengene vist nok onsdag aften på NUGF.

Jeg vil snarest gå i dialog med Steffen og Kenneth om det videre forløb, så vi får styr på, hvad vi kan tilbyde drengene, både i form af træning og kamp. Både her og nu - og efter sommerferien, hvor 03'erne ikke længere kan spille med 02'erne, eftersom størstedelen af 02'erne som bekendt tager på efterskole.

4. DGI Trænerkursus på NUGF 14/1
Ca. 10 NUGF trænere deltog i søndagens trænerkursus. Håber, det gav udbytte. Deltagerne vil indenfor få dage modtage et evalueringsskema fra DGI, da kurset var en form for generalprøve på et af de i alt 3 moduler, som DGI's nye træneruddannelse består af.
- Frans deltog og det var et godt arrangement

5. DBU/FK Viborg - TopCenter status
Centret forventes at starte op fredag d. 2. februar. Vi afventer fortsat endeligt svar på de NUGF-spillere, som er blevet indstillet til at deltage på TopCentret. U12 har ønsket fortsætte deres fredagsaktiviteter i NUGF og har derfor ikke indstillet spillere.
U11 har indstillet fire spillere (Felix, Frederik, Mikkel og Mads)
U10 har indstillet to spillere (Buster og ?)

Steen Kristensen (U10 træner/NUGF) har sagt ja til at være cheftræner på U11 TopCentret.

Aktiviteterne i TopCentret vil som udgangspunkt ikke få indflydelse på aktiviteterne for U11 i NUGF-regi, da der er tale om træning på fredage. U10 træner i dag på fredage - og da Steen fremover ikke kan varetage træningen i NUGF pga. TCengagementet, har vi drøftet muligheden for at træne U11 og U10 sammen - foreløbigt frem til sommer. Der er endnu ikke fundet en afklaring på evt. samtræ- ning.

6. Eventuelt
Blot til orientering - jeg har selv sagt ja til at være assistent på FKV U14 i perioden frem til sommer. Engagementet indebærer to ugentlige træninger og tilstedeværelse ved kamp. Jeg forsøger i videst muligt omfang at få mine nuværende NUGF-aktiviteter til at passe ind i FKV-aktiviteterne.

Derudover har jeg et ønske vedr. pkt. "Opfølgning på strategidag". Jeg synes, vi bør prioritere at få vores hjemmeside opdateret på både billed- og tekstsiden. Eks. billeder af den aktuelle spilledragt fra Adidas samt synliggørelse og omtale af vores værdier - også på relevante undersider.

5. Nyt omkring klub/kiosk – Per
- Der skal sættes vaskemaskine op i det nye rum
- Det blev drøftet, at vaskerummet kunne blive færdiggjort på en projektdag til foråret, hvor vi får styr på en række praktiske forhold i klubhuset
- Vi har fået et godt samarbejde med REMA

6. Nyt fra medlemsansvarlig – Evan
- Vi ændrer opkrævningssystem, da Evan bruger for meget tid på opkrævning
- Alle hold får et særskilt tilskud fra klubben pr. spiller som fastsættes af Anders og Evan. Dette fremlægges på næste trænermøde

7. Sponsorstrategi - opfølgning på det nye udvalg
- Frans indkalder til et sponsorudvalgsmøde, hvor Per, Claus R., Evan, Thorbjørn og Frans deltager

8. Status - Fodboldskole DGI Midtjylland 26. – 28. marts
- Se Peders redegørelse

9. Udlandstur 2018
- U12 er godt i gang med at arrangere
- Det bliver et punkt på trænermødet

10. Opdate på FKV / VFF TopCenter
- Se Peders redegørelse

11. Træner/lederfest den 19. januar
- Der kommer ca. 45 – 50 deltager.

- Generalforsamling
- Generalforsamlingen afholdes den 22. februar
- Frans sender indkaldelse og oplæg til nye vedtægter frem til bestyrelsen til bemærkninger

12. Strategidag 2018 – opfølgning og videreførelse af værdier
- Vi forsøger at finde en dag i efteråret.

13. Eventuelt
- Lørdag den 2. juni er der sportsfest
- Der skal være fokus på opstart - Aktivitetsudvalget - Punkt på trænermøde
- Hjemmesiden skal rettes til – Evan
- Der bliver trænermøde den 7. marts kl. 18.30 - 21.00
- Det var en succes, at der blev uddelt jakker personligt til alle trænere mv.
- Vi får et nyt U8 hold
- Senior starter op den 3. marts – Det skal markedsføres på hjemmesiden

 

18. januar 2018
Frans